Algemene voorwaarden

ctrl+c Hofstraat 13 8820 Torhout BE 0642 672 114

Definities

Onder opdrachtgever wordt verstaan wie het order geplaatst heeft

Offertes

De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte. Wijzigingen aan de oorspronkelijke offertegegevens door de opdrachtgever zullen worden verrekend. De offertes worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen, die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen. De opdrachtgever die kan genieten van een verminderd BTW-tarief of van een vrijstelling van BTW, moet hiervoor de nodige bewijzen leveren bij de aanvang van de opdracht. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt één maand voor de uitvoering van een opdracht binnen de drie maand. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Bij goedkeuring van de offerte wordt een voorschot van 30% gevraagd.

Schuldenaar

Elke persoon of firma die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld voor de betaling ervan.

Confidentialiteit

Elk van de partijen verbindt zich ertoe de vertrouwelijke gegevens, inlichtingen, informatie, toepassingen, methodes en know-how alsook eender welk soort document waarvan zij kennis kreeg tijdens de uitvoering van het contract niet te verspreiden of te communiceren, niet te laten verspreiden of te laten communiceren, niet direct of indirect te gebruiken, tenzij de andere partij hiervoor op voorhand schriftelijk de toestemming gaf. De verplichting tot vertrouwelijkheid die in dit artikel voorzien is, geldt zolang de betreffende informatie een vertrouwelijk karakter heeft, dus ook na het einde van het contract.

Proef

Op vraag van de opdrachtgever zorgt ctrl+c voor een eenvoudige proef. Per proef wordt een bedrag van 15 euro aangerekend. Bij de betaling wordt enkel de eerste proef in mindering gebracht op de totaalprijs. Vraagt de opdrachtgever geen proef, dan wordt hij geacht een goed voor druk te hebben gegeven.

Ontwerp

Indien ctrl+c het ontwerp verzorgt voor opdrachtgever zullen 2 voorstellen opgemaakt worden behalve anders overeengekomen. Opdrachtgever kan vervolgens tot 3 maal toe aanpassingen laten doorvoeren op 1 van beide ontwerpen. Extra aanpassingen zullen in regie worden doorgerekend. Indien opdrachtgever zelf een ontwerp aanlevert verwacht ctrl+c dit in PDF formaat met de nodige snijtekens. Indien er afloop is dient er 3mm extra voorzien te worden. Mocht ctrl+c zetwerk of aanpassingen dient uit te voeren aan bestanden van opdrachtgever worden deze in regie uitgevoerd. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor licenties op eventueel gebruikte pictogrammen, afbeeldingen, lettertypes of andere gebruikte beelden.

Correcties

ctrl+c moet de door de opdrachtgever aangeduide correcties uitvoeren, maar is niet aansprakelijk voor niet aangeduide spellings-, taalkundige of grammaticale fouten. Wijzigingen in het oorspronkelijk order van welke aard ook (in de tekst, in de bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten, enz.) schriftelijk of op een andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden aan de opdrachtgever extra gefactureerd en verlengen de uitvoeringstermijn. Dit geldt eveneens voor de machinestilstanden in afwachting van het “goed voor druk”. De mondelinge, bijvoorbeeld per telefoon, opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever.

Goed voor druk

De goedkeuring voor druk door de opdrachtgever ontslaat ctrl+c van alle verantwoordelijkheid voor, tijdens en na de druk en van eventueel vastgestelde fouten of weglatingen.

Druk

Digitale druk is in tegenstelling tot offset niet kleurvast. Opdrachtgever erkent dat een kleine afwijking kan zitten op kleur. Opdrachtgever accepteert dat millimeterverschuiving mogelijk is.

Speciale verzoeken

Alle opdrachten worden uitgevoerd met de regulier beschikbare grondstoffen. Speciale vereisten zoals pantone kleuren, geschiktheid voor voedingsmiddelen, etc. moeten bij de prijsaanvraag door de opdrachtgever aangegeven worden. Indien deze achteraf kenbaar gemaakt worden, kan dit aanleiding geven tot een prijsaanpassing.

Papier & karton

Multiloft bevat natuurlijke (en geen chemische!) lijm. Daardoor is het onderhevig aan UV-straling en warmte waardoor de adhesieven kunnen los komen op middellange termijn. ctrl+c kan hier geen verantwoordelijkheid voor dragen. Papier van een te zwaar grammage (zoals Superbrut) zijn niet rilbaar en kunnen scheuren indien deze geplooid worden.

Leveringsmodaliteiten

De bij de bestelling schriftelijk bedongen termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de nodige elementen volgt. De overeengekomen leveringstermijnen worden minstens verlengd in de mate waarin de opdrachtgever bij het inleveren van de nodige elementen, evenals bij het terugzenden van de verbeterde proeven en van het “goed voor druk”, in gebreke is gebleven. Indien het uitvoeren van een opdracht, op verzoek van de opdrachtgever, binnen een kortere termijn dan de normale of voorziene termijn, extra kosten veroorzaakt, worden deze in rekening gebracht. De levering vindt plaats bij ctrl+c, Hofstraat 13, 8820 Torhout. Verpakking en vervoer zijn ten laste van de opdrachtgever. Het risico van de goederen tijdens dat vervoer wordt gedragen door de opdrachtgever.

Afhaalbox

Drukwerk is gevoelig aan temperatuur en luchtvochtigheid. Indien opdrachtgever verzaakt het drukwerk binnen aanzienlijke termijn (max 8h) af te halen kan ctrl+c niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade.

Annulering

Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling geannuleerd wordt, zal de facturatie plaatsvinden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling (lonen, grondstoffen, onderaannemingen, enz.) zich bevindt. Het aangerekend bedrag zal bestaan uit de kosten die door ctrl+c gemaakt werden, vermeerderd met een schadevergoeding wegens contractbreuk die 15% van de overeengekomen prijs bedraagt, met een minimum van 75,00 EUR. Bij onderbreking van een gegeven opdracht omwille van het laattijdig gevolg geven door de opdrachtgever aan de aan hem voorgelegde stukken, zal na verloop van één maand de gegeven opdracht in haar stadium van uitvoering gefactureerd worden zoals hierboven aangegeven. Indien op aanvraag van de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opgeschort wordt, kan een voorlopige facturatie plaatsvinden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling (lonen, grondstoffen, onderaannemingen, enz.) zich bevindt. Gepersonaliseerde producten zijn vervaardigd volgens specificaties van de opdrachtgever en hebben derhalve een persoonlijk karakter. Daarom kunnen ze niet teruggenomen worden en is annuleren van de betreffende bestelling niet mogelijk.

Overmacht

Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door ctrl+c verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen ctrl+c van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij zijn verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd: oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, zowel bij ctrl+c als bij zijn toeleveranciers, machinebreuk, informaticavirus of bug, brand, waterschade, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.

Aansprakelijkheid

In geval van vergissing of slechte uitvoering beperkt de aansprakelijkheid van ctrl+c zich uitsluitend tot het terugnemen van de niet-conforme exemplaren, die verrekend worden tegen de prijs van de bijkomende exemplaren, en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, behalve in geval van opzettelijke of zware fout van ctrl+c, zijn personeel of onderaannemers. ctrl+c is nooit aansprakelijk voor de indirecte schade toegebracht aan de opdrachtgever bijvoorbeeld winstderving. De aansprakelijkheid van ctrl+c is in ieder geval beperkt tot het bedrag van het contract, d.w.z. het bedrag dat de opdrachtgever betaald zou hebben indien het werk tot voldoening van de opdrachtgever uitgevoerd zou zijn.

Klacht

Op straffe van verval van recht moet de opdrachtgever elke klacht of protest aangetekend zenden aan ctrl+c uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de eerste levering van goederen. Indien de opdrachtgever de goederen niet in ontvangst neemt, begint de termijn van 8 dagen te lopen vanaf de datum van de uitnodiging de goederen in ontvangst te nemen. Bij ontstentenis hiervan, vanaf de factuurdatum. Indien ctrl+c binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht ontvangt, heeft dit tot gevolg dat de opdrachtgever alle goederen volledig aanvaard heeft. Als de opdrachtgever een deel van de geleverde goederen gebruikt of per post aan derden laat verzenden of voor verspreiding aan een distributieonderneming laat afgeven, houdt dat in dat hij de hele oplage aanvaard heeft. Gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven de opdrachtgever niet het recht heel de bestelling af te keuren. Op straffe van verval van recht moet de opdrachtgever elke klacht of protest met betrekking tot de factuur van de bestelde goederen aangetekend zenden aan ctrl+c uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. Indien ctrl+c binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht ontvangt met betrekking tot de factuur, wordt beschouwd dat de opdrachtgever zich akkoord verklaart met de factuur.

Betalingen

Professionele klanten die voor de eerste maal bestellen en voor particuliere klanten dient de volledige som altijd meteen bij ctrl+c, Hofstraat 13, 8820 Torhout te worden voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de opdrachtgever een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.

Facturen

Onze facturen zijn contant betaalbaar 14 dagen na factuurdatum (met uitzondering van een eerste bestelling door professionele klanten), zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij de bestelling. Indien de betaling niet op de gestelde vervaldatum volledig werd verricht, worden van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling de wettelijke nalatigheidsinteresten aangerekend op het nog openstaande bedrag Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten gemaakt voor de invordering van een openstaande schuld, zijn ten laste van de schuldenaar als de schuldenaar in het ongelijk wordt gesteld.

Aantasting geldigheid en niet-verzaking

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het door ctrl+c op gelijk welk moment nalaten om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit kunnen gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Bevoegdheid

Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, wordt beheerst door Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van Brugge zijn.